ES PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

ES projektų administravimas

     ES projektų administravimas yra labai svarbus projektų įgyvendinimo etapas, kurio tikslas yra užtikrinti sklandžią projektų eigą, bei sėkmingą ES paramos įsisavinimą. Tai ypač aktualu projektams, kuriems skirta ES struktūrinių fondų parama. ES projektų administravimas reikalauja daug žmogiškųjų ir laiko sąnaudų, bei specifinių ES projekto administravimo žinių. Administruojant ES projektą turi būti efektyviai kontroliuojamas ES projekto įgyvendinimas ir prisiimti įsipareigojimai. Taip pat, būtina sureguliuoti atsirandančius pokyčius, bei spręsti kylančias problemas.

     MB „Inovatyvaus verslo sprendimai“ specialistai administruodami ES projektus laikosi visų privalomų dokumentų rengimo reikalavimų. Dokumentus parengia pagal visus galiojančius teisės aktus. Konkrečiu atveju ES projektų administravimas gali skirtis priklausomai nuo projekto rūšies ir dydžio, kliento poreikių, bei kliento prisiimtų įsipareigojimų. Tačiau bendrąja prasme MB „Inovatyvaus verslo sprendimai“ vykdomas ES projektų administravimas apima žemiau išvardintas veiklas.

Bendradarbiavimas su įgyvendinančiąja institucija

     Atstovaujame ES paramos gavėjo interesus įgyvendinančioje institucijoje spręsdami ES projekto vykdymo metu kylančius praktinius klausimus ir neaiškumus, rengiame raštus dėl pasikeitimų vykdant ES projektą ir atsakymus į įgyvendinančiosios institucijos paklausimus.

Pirkimų dokumentacijos parengimas

     Pirkimai ES projekto eigoje sudaro ypač svarbią reikšmę, nes būtent teisingai atlikti pirkimai garantuoja sėkmingą ES paramos įsisavinimą. Klaidingai atlikus pirkimus gali būti pritaikyta sankcija – net iki 100 proc. prašomos ES paramos sumos.

     MB „Inovatyvaus verslo sprendimai“ padeda klientui suplanuotais terminais vykdyti ES projekte numatytų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir užtikrina jų atitikimą galiojantiems teisės aktų reikalavimams. Paprastai pirkimai yra grupuojami:

*  Konkurso organizavimas – kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų – 145 000 Eur be PVM. Konkursas gali būti organizuojamas visais atvejais, neatsižvelgiant į pirkimo vertę. Taip pat, labai svarbu paminėti, kad nuo 2017 metų konkursas gali būti skelbiamas tik NMA svetainėje;

*  Apklausos organizavimas – kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, o darbų – lygi arba mažesnė nei 145 000 Eur be PVM.

Mokėjimo prašymų parengimas

     Mokėjimo prašyme ES projekto vykdytojas prašo pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidomis bendrą patirtų išlaidų sumą. Išskyrus atvejus, kai per ataskaitinį laikotarpį nepatyrus išlaidų teikiami mokėjimo prašymai, kuriais neprašoma apmokėti ES projekto išlaidų, o tik atsiskaitoma už per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas ES projekto veiklas ar pasiektus stebėsenos rodiklius. Labai svarbu, kad mokėjimo prašyme būtų atvaizduoti realūs rezultatai ir kad šis dokumentas būtų parengtas pagal galiojančius teisės aktus.

     Patikrinus mokėjimo prašymą, projekto vykdytojui apmokamos visos įgyvendinančiosios institucijos nustatytos tinkamos finansuoti ES projekto išlaidos arba jų dalis pagal tikslų ES projekto administravimo ir finansavimo sutartyje nustatytą ES projekto finansavimo santykį su tinkamų finansuoti ES projekto išlaidų suma.

Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos parengimas

     Galutinė ataskaita teikiama su paskutiniu mokėjimo prašymu, įgyvendinus ES projektą. Joje atsispindi visi įgyvendinamo ES projekto metu numatyti pasiekti rodikliai ir įsipareigojimai.

Metinės ataskaitos parengimas

     ES projektų administravimas apima ir ataskaitų teikimu ES projekto kontrolės laikotarpiu, kiekvieniems metams pasibaigus. Joje atsispindi visi ES projekto kontrolės metu numatyti pasiekti rodikliai ir įsipareigojimai.

Projekto viešinimo organizavimas

     Padedame ES projektui atitikti, viešinimui keliamus reikalavimus ir stebime, kad ES projekte numatytos viešinimo veiklos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku. Priklausomai nuo ES projekto ir jam keliamų reikalavimų ES projekto viešinimas gali apimti skelbimų lentų ar aiškinamųjų stendų įrengimą, ir kitas ES projekto viešinimo priemones.

.

Daugiau informacijos apie ES projektų administravimą

galite sužinoti susisiekę su mumis el. paštu: info@ivsprendimai.lt

.