ES PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖ „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS“

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ (toliau – priemonės veiklos sritis) prioritetai – ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą.

Priemonės veiklos srities tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

Paramos paraiškos priimamos nuo 2016-10-10 iki 2016-11-04.

Paramos intensyvumas iki 100 procentų.

Priemonės veiklos srities kompleksiniai tiksliai:

 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.

ES REMIAMA VEIKLA

Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai;

Pagal priemonės veiklos sritį remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paramos pagal šią priemonės veiklos sritį gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu žemės ūkio valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Paramos paraiškos, teikiamos su projekto partneriais, nepriimamos.

Jei pareiškėjas mirė po paramos paraiškos pateikimo, bet iki paramos sutarties pasirašymo dienos, paramos paraiška išregistruojama. Tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, paramos paraiška pareiškėjui mirus gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio sutikimą. Jei sutuoktinis nesutinka su paramos paraiškos išregistravimu, jis paramos gavėjo įsipareigojimus galėtų perimti ir tęsti veiklą tik su sąlyga, jei atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei pareiškėjui taikytus projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

Paramos gavėjui mirus ar esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, dėl kurių paramos gavėjas negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų po paramos sutarties pasirašymo dienos, parama gali būti mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, tačiau su sąlyga, kad jis atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei pareiškėjui taikytus projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

Pareiškėjas/paramos gavėjas įgaliojimą veikti jo vardu kitam asmeniui gali suteikti tik iškilus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms.

TINKAMUMO GAUTI ES PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra šie:

 • projektas atitinka nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;
 • paraišką teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju;
 • projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veiklos srities veikla;
 • pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;
 • parama teikiama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur (ūkio ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo momentu nustatomas:
  • kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmąjį pusmetį, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį nuo sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.;
  • kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.;
 • pareiškėjas atitinka mažos arba labai mažos įmonės apibrėžimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
 • nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną turi priklausyti pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai naudojimo nekilnojamuoju turtu tvarka nustatyta notariškai patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį. Tokiu atveju, kai nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, pateikiamas rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (statinį) ir vykdyti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos. Statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais bei gręžiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniam kaip 8 metų laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys paraiškos pateikimo dienai turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė;
 • jei verslo plane numatyti statybos (naujo statinio (pastato) statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektinis pasiūlymas (nurodant statinio pagrindinę naudojimo paskirtį, statybos rūšį, statinio grupę, pogrupį, pagrindinius parametrus (tūrį, plotą, aukštį, ilgį), pagrindinių konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų, stogo dangos ir kt.) medžiagas, kitus parametrus), žemės sklypo sutvarkymo schemą, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu (projektinė sąmata). Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą leidžiantis dokumentas, turi būti pateikti su pranešimu dėl verslo plano įgyvendinimo pradžios, išskyrus nesudėtingus statinius ir įrenginius (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“. Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą). Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, bet jiems paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami;
 • pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;
 • pateiktas verslo planas, parengtas pagal nustatytą formą. Verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga. Pareiškėjas verslo plane nusimato per kiek metų planuoja jį įgyvendinti. Verslo plane:
  • pateikiama žemės ūkio valdos situacijos analizė;
  • pateikiama detali informacija apie planuojamas įgyvendinti veiklas, investicijas ir laikotarpius;
  • pateikiama informacija apie tolimesnę ūkio plėtrą, pasibaigus projektui;
  • pateikiami įrodymai, kad ūkio subjektas atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“;
 • pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo datos;
 • parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti. Apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Parama gali būti skiriama tik toms investicijoms, kurios nefinansuotos pagal I Bendrosios žemės ūkio politikos ramsčio priemones ir iš kitų fondų;
 • pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kurios turi būti nurodytos paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės ir (arba) kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus arba su finansų įmone ir (arba) kredito įstaiga pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinant, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis ir pateikiant tai patvirtinančius dokumentus. Paskolos sutartis turi būti pateikta Agentūrai su pranešimu dėl verslo plano įgyvendinimo pradžios. Tuo atveju, jei projekto finansavimo šaltinis keičiamas, pateikiamas raštiškas patvirtinimas, kad atitinkamą projekto dalį pareiškėjas įgyvendins nuosavomis lėšomis;
 • investicijos atitinka darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“;
 • investicijos atitinka gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas taikomas, jei numatytos investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi);
 • poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais;
 • parama neteikiama pareiškėjui, jei remiantis Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatoma, kad pareiškėjas galimai neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;
 • parama neteikiama finansinių sunkumų turinčiam pareiškėjui (pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas);
 • parama neteikiama pareiškėjams, kurie, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, nebaigė įgyvendinti projekto ir (arba) atsisakė visos arba dalies paramos;
 • parama neteikiama pareiškėjų projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

ES PARAMOS DYDIS

Paramos suma – 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).

Parama skiriama įgyvendinti verslo planą.

Paramos gavėjas privalo investuoti visą paramos sumą.

Paramos teikimo (verslo plano įgyvendinimo) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama pasirašius paramos sutartį. Paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, jei:

 • ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidintas ne mažiau kaip 20 proc.;
 • verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, suplanuotos įgyvendinti investicijos bei suplanuoti ekonominio gyvybingumo rodikliai yra pasiekti.

Pareiškėjas, paramos gavėjas verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (arba) veiklos sritis.

Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“).

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos visos su verslo plano įgyvendinimu susijusios išlaidos.

Verslo plane turi būti numatytos visos numatomos įgyvendinti išlaidos (investicijos). Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir verslo planui įgyvendinti būtinos išlaidos (atitinkančios verslo plane iškeltus tikslus), ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos verslo plane turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai ir rinkos kainai pagrįsti turi būti pateikiami trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.

Jei prekių, paslaugų ir darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

 • būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane;
 • realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;
 • patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra susijusios su verslo plano įgyvendinimu ir neatitinka iškelto tikslo – vykdyti žemės ūkio veiklą smulkiojo ūkio plėtros atveju arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;
 • bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
 • faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis bei įtrauktos į ilgalaikio turto korteles (kai vedama dvejybine apskaita);
 • išperkamąja (finansine) nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Įsigyjamo turto dalis, pagal išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį, neapmokėta iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, paramos lėšomis nefinansuojama. Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja žemės ūkio technika ar transporto priemonės, nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše, buvo įregistruotos juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

Netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • skirta projekto reikmėms nauja žemės ūkio technika ir įranga (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės). Žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (pavyzdžiui, kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“). Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
 • naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne didesnė kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų);
 • projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimas (vertė nustatoma vadovaujantis biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėmis kainomis, kurios tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu);
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos (žemės ūkio naudmenos, kuriose bus sodinami daugiamečiai augalai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais).
 • išlaidos (investicijos), nenumatytos verslo plane, ir (arba) nesusijusios su verslo plano įgyvendinimu ir (arba) remiama veikla;
 • trumpalaikis turtas, išskyrus statybines medžiagas bei viešinimo išlaidos;
 • išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai yra nustatyti įkainiai. Žemės ūkio paskirties gamybinių statinių (pastatų) statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto finansavimo atveju pareiškėjas arba paramos gavėjas turi teisę vadovautis nustatytais statinių įkainiais, kai teisės aktu yra nustatyti įkainiai, arba šias paslaugas pirkti pagal pirkimų procedūras;
 • išlaidos, viršijančios Ministerijos 2014–2020 metų laikotarpiui nustatytus įkainius. Nesant teisės akto, nustatančio Programos didžiausiuosius galimus įkainius, pareiškėjas įsigydamas investiciją turi naudoti konkurso/apklausos būdą. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą;
 • išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;
 • žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimo išlaidos;
 • žemės įsigijimo išlaidos;
 • turtas, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);
 • išlaidos, susijusios su kalėdinių eglučių auginimu;
 • N1G kategorijos transporto priemonės;
 • vienmečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos.

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Atrankos kriterijai:

 • kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;
 • ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
  • nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 20 balų;
  • nuo 5000 Eur iki 5999 Eur – suteikiama 15 balų;
  • nuo 6000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;
  • nuo 7000 Eur iki 7999 Eur – suteikiami 5 balai;
 • pareiškėjo amžius – pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;
 • įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis:
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų;
 • paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  • jei daugiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
  • jei nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų;
 • jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

 • pareiškėjas įsipareigoja pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos;
 • pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo sutarties pasirašymo datos (tuo atveju, jei turtas įsigyjamas po paramos sutarties pasirašymo, nuo turto priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos) iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
 • pareiškėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto, išskyrus biologinį turtą, nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;
 • pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 • pareiškėjas įsipareigoja, kad jo įsigytos investicijos atitiks gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos ir maisto kokybės reikalavimus (jei investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi);
 • pareiškėjas įsipareigoja viešinti paramą;
 • pareiškėjas įsipareigoja ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, kuriam buvo suteikta parama, įgyvendinęs verslo planą, padidinti ne mažiau kaip 20 proc.;
 • pareiškėjas įsipareigoja, kad jo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 4 000 Eur;
 • pareiškėjas įsipareigoja pasiekti ir iki verslo kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje bei verslo plane nusimatytus projekto priežiūros rodiklius;
 • pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti pateiktą verslo planą;
 • pareiškėjas įsipareigoja investuoti visą paramos sumą numatytą paramos paraiškoje ir verslo plane;
 • pareiškėjas įsipareigoja laiku teikti mokėjimo prašymą ir prie jų reikalaujamus pateikti dokumentus.

.

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“

galite sužinoti susisiekę su mumis el. paštu: info@ivsprendimai.lt