ES PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „ES Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2017 METŲ SUPAPRASTINTOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

(2017-08-01 d. Nr. 3D-508)

Paramos paraiškos priimamos nuo 2017-09-04 iki 2017-10-31 d.

Paramos intensyvumas iki 70 procentų.

Paramos suma iki 50 000 Eur be PVM.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2017 metų (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1997 (OL 2016 L 308, p. 5), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1367 (OL 2015 L 211, p. 7), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 20014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C-(2015)-842 (toliau – Programa), ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).
 2. Šios Taisyklės nustato paramos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (toliau – priemonės veiklos sritis) teikimo ir administravimo tvarką. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai, nuo 2017 metų supaprastintąja tvarka rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, įgyvendindami projektus, taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą pagal priemonės veiklos sritį. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 1. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

3.2. ES – Europos Sąjunga;

3.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

3.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Įkainis – Ministerijos patvirtinta kaina, už kurią galima įsigyti įrangos, technikos, mechanizmų, prekių, paslaugų ir (arba) darbų. Įkainis nustatomas eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

4.2. Inovacija – projekte numatyta nauja technologija, idėja ar metodas naujiems procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams kurti arba esamiems tobulinti.

4.3. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) įsigijimu, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma, taip pat viešinimo išlaidos.

4.4. Pripažinta žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) (toliau – pripažintas žemės ūkio kooperatyvas) – kaip nustatyta Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 straipsnyje.

4.5. Žemės ūkio naudmenos (toliau – ŽŪN) – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti.

4.6. Žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (arba) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, techniniais ir ekonominiais santykiais.

4.7. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą ir (arba) geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymą.

4.8. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

 1. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 1. Priemonės veiklos srities prioritetai:

6.1. visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;

6.2. skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai;

6.3. skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje.

 1. Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:

7.1. modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės potencialą;

7.2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;

7.3. skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą;

7.4. skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.

 1. Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:

8.1. inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

8.2. aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;

8.3. klimato kaitos švelninimas.

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 1. Pagal priemonės veiklos sritį remiama ši veikla:

9.1. žemės ūkio produktų gamyba;

9.2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas;

9.3. biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų.

10. Pareiškėjo valda yra specializuota, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorių) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Pareiškėjui, kuris pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją, suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas pagal Taisyklių 21 punkte nustatytą paramos intensyvumą tam žemės ūkio sektoriui, iš kurio pareiškėjas praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gavo didžiausias pajamas, bet ne mažiau kaip 45 proc. visų pajamų.

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 1. Pareiškėjai gali būti:

11.1. fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

11.2. juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

 1. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso, pareiškėjais būti netinkamos.
 2. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 3. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 4. Jei pareiškėjas mirė po paramos paraiškos pateikimo, paramos paraiška išregistruojama. Tuo atveju, jei paramos gavėjas mirė po sprendimo skirti paramą priėmimo ir nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, paramos paraiška gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio sutikimą. Jei sutuoktinis nesutinka su paramos paraiškos išregistravimu, jis paramos gavėjo įsipareigojimus galėtų perimti ir tęsti veiklą tik su sąlyga, jei atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.
 5. Paramos gavėjui mirus arba nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, suderinus su Agentūra ir pateikus Agentūrai rašytinį prašymą dėl įsipareigojimų perėmimo, paramos gavėjo prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo gali būti perduoti ir parama mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jei jis atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus ir projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti įrodomos dokumentais.

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 1. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.
 2. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra:

18.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

18.2. projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;

18.3. projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

18.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos pagal I Bendrosios žemės ūkio politikos ramsčio priemones, iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

18.5. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano (projekto aprašo) finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o iki mokėjimo prašymo pateikimo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis;

18.6. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

18.7. pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

18.8. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ataskaitos). Norintys gauti paramą ūkininkai privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadą už ataskaitinius metus;

18.9. projekto investicijos atitinka darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“, Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ (kai taikoma);

18.10. pareiškėjas ir iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 2 metus (atitiktis patikrinama pagal ūkininko ūkio įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą ir pagal pareiškėjo kartu su paramos paraiška pateiktų praėjusių ataskaitinių metų ir ataskaitinių metų finansinių ataskaitų dokumentus);

18.11. projekto investicijos pagerina bendrus valdos veiklos rezultatus (pvz., įdiegiamos naujos gamybos technologijos, kurios mažina gamybos savikainą, didinamas žemės ūkio augalų derlingumas, gerinamas gyvūnų produktyvumas ir sveikatingumas, kuriami geresnės kokybės maisto produktai ir plečiamos pardavimo rinkos, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai) ir padeda didinti valdos konkurencingumą;

18.12. parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti. Apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas;

18.13. parama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams teikiama, jei jų superkami ir realizuojami iš savo narių jų valdose pagaminti ar išauginti žemės ūkio produktai arba perdirbus iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus realizuojami iš jų pagaminti maisto ir ne maisto produktai yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktai (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus);

18.14. parama teikiama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio  kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai;

18.15. parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus). Valdos ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dienos duomenimis nustatomas:

18.15.1. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmajame pusmetyje, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo cento (toliau – ŽŪIKVC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą valdos ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.;

18.15.2. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrajame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą valdos ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.;

18.16. pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius ataskaitinius metus ir ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus, nurodytą Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede. Nustatant pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų žemės ūkiui);

18.17. parama neteikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“;

18.18. parama neteikiama, jei remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatoma, kad pareiškėjas arba paramos gavėjas galimai neteisėtai sukūrė paramai gauti reikalingas sąlygas;

18.19. parama neteikiama, jei pareiškėjas turi finansinių sunkumų (pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas);

18.20. parama neteikiama projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

18.21. nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai teisė į nekilnojamąjį turtą nustatyta notariškai patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį. Tokiu atveju, kai nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, pateikiamas rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (statinį) ir vykdyti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 10 metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais pareiškėjo taip pat gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

18.22. investicijos atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai. Vertinimo išvadą dėl investicijų atitikties Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

18.23. pateiktas verslo planas (projekto aprašas), kuris yra Taisyklių priede nustatytos paramos paraiškos formos sudėtinė dalis. Pareiškėjai, vykdantys (vykdysiantys) Taisyklių 9.3 papunktyje remiamą veiklą, pateikia projekto aprašą, kuriame turi būti pagrįsti investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo šaltiniai, projekto įgyvendinimo terminai, nurodytos biodujų gamybai naudojamos žaliavos bei pagamintos ir sunaudotos šilumos energijos dalis ir kt.;

18.24. pateiktame verslo plane, kuris yra Taisyklių priede nustatytos paramos paraiškos formos sudėtinė dalis, pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nustatyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl  Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytai veiklai;

18.25. poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

18.26. kai pagal teisės aktų reikalavimus pareiškėjo projekte numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio projektas (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ar supaprastintas projektas, bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės aktas, parengtas įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla. Jei pirmiau nurodyti dokumentai su paraiška nepateikiami, jie turi būti pateikiami ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais. Kai pagal teisės aktų reikalavimus statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška turi būti pateikti kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai).

18.27. pareiškėjas teikiantis paramos paraišką gauti paramą Taisyklių 10 punkte nurodytų specializuotų sektorių (išskyrus gyvulininkystę) dauginamajai medžiagai (sėklai) platinti, privalo būti pripažintas dauginamosios medžiagos (sėklos) tiekėju ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai pagal Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

18.28. jauniesiems ūkininkams, asmenims, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos (profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš dokumentų, nurodytų Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“) ir pirmą kartą įsisteigia valdoje kaip šios valdos valdytojai, parama gali būti skiriama projekto investicijoms, daromoms siekiant atitikti Europos Sąjungos standartus, taikomus žemės ūkio gamybai, įskaitant darbo saugos standartus. Tokia parama gali būti teikiama ilgiausiai 24 mėnesius nuo įsisteigimo dienos. Jaunasis ūkininkas laikomas pirmą kartą įsisteigusiu valdoje kaip šios valdos valdytojas, kai jis, pirmą kartą kaip ūkio ir valdos valdytojas pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti. Šis reikalavimas netaikomas, kai jaunasis ūkininkas teikia paramos paraišką gauti paramą pagal Taisyklių 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nurodytas veiklas;

18.29. biodujos, šilumos ir elektros energija turi būti gaminama tik ūkio reikmėms. Šis  reikalavimas taikomas vykdant Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytą veiklą;

18.30. biodujų gamybai naudojamas tik pareiškėjo gyvulininkystės ūkyje susidaręs gyvulių ir paukščių mėšlas ir (arba) kitos biologiškai skaidžios atliekos. Šis reikalavimas taikomas vykdant Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytą veiklą;

18.31. iš biodujų kogeneracinėje elektrinėje gali būti gaminama šilumos ir elektros energija, tačiau sunaudotos šilumos energijos dalis sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visos pagamintos energijos. Šis reikalavimas taikomas vykdant Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytą veiklą.

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

19.1. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (tuo atveju, jei turtas įsigyjamas po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – nuo turto priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos) iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne blogesnių techninių parametrų;

19.2. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

19.3. neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą finansų įmonėms arba kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmonei arba kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimui užtikrinti;

19.4. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą šių Taisyklių 18.8 papunktyje nustatyta tvarka ir po projekto įgyvendinimo pabaigos metų pateikti Agentūrai kitų iš eilės einančių ataskaitinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius šiems metams pasibaigus;

19.5. viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės);

19.6. užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);

19.7. užtikrinti, kad įsigytos investicijos, įgyvendinus projektą, atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai. Pažymą apie įsigytų investicijų atitiktį arba neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

19.8. užtikrinti, kad pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statusas bus nepertraukiamai išlaikytas nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

19.9. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

19.10. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

19.11. užtikrinti, kad ŽŪN plotas, turimas paramos paraiškos pateikimo dieną ir  planuojamas turėti projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nesumažės daugiau kaip 20 procentų. Jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir (arba) kontrolės laikotarpiu ŽŪN plotas sumažės daugiau kaip 20 procentų, ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo tokio fakto atsiradimo turi būti išsinuomotas ar kitais teisėtais pagrindais valdomas ne mažesnis ŽŪN plotas. Tuo atveju, jei valdomos žemės plotas sumažėjo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir pareiškėjas šį faktą įrodo atitinkamais dokumentais, šis žemės plotas į leistiną nuokrypį neįskaičiuojamas ir jo atkurti nereikia;

19.12. užtikrinti, kad kolektyvinių investicijų pagrindu įgytu turtu projekto kontrolės laikotarpiu naudosis tik pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai;

19.13. užtikrinti kolektyvinių investicijų įgyvendinimą vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurios superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);

19.14. užtikrinti, kad pajamos iš paraiškoje nurodyto specializuoto žemės ūkio sektoriaus, į kurį investuojama, nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos sudarytų ne mažiau kaip 45 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;

19.15. projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu nekurti galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą;

19.16. pasiekti ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje numatytus projekto priežiūros rodiklius.

VIII SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 1. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
 2. Pagal priemonės veiklos sritį:

21.1. kai vykdoma Taisyklių 9.1 papunktyje nurodyta veikla:

21.1.1. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, jei valda atitinka sąlygas, nustatytas Taisyklių 10 punkte, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

21.1.1.1. padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas. Kolektyvinėmis investicijomis laikomos pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai;

21.1.1.2. didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

21.1.2. augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

21.1.2.1. padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.1.1.1 papunktyje;

21.1.2.2. didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis – 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

21.2. kai vykdoma Taisyklių 9.2 papunktyje nurodyta veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

21.2.1. padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.1.1.1 papunktyje, vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje;

21.2.2. padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.1.1.1 papunktyje, savo valdoje;

21.2.3. didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

21.3. kai vykdoma Taisyklių 9.3 papunktyje nurodyta veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

21.3.1. padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.1.1.1 papunktyje;

21.3.2. didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

21.4. didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

21.4.1. projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

21.4.2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų);

 1. Susijusiems ūkio subjektams didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu pagal priemonės veiklos sritį yra:

22.1. kai paraišką teikia fizinis asmuo, sutuoktiniams negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų);

22.2. kai paraišką teikia juridinis asmuo, didžiausia bendra gauta paramos suma ribojama tik tarp pareiškėjo daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių valdančių asmenų ir (arba) valdymo organo narių ir negali viršyti 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams).

 1. Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal vieną veiklą iš Taisyklių 9.1 – 9.3 papunkčiuose nurodytųjų ir tik pagal vieną specializuotą žemės ūkio sektorių.
 2. Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali įgyvendinti projektų pagal kitas investicines Programos priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis.
 3. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį pagal Programos priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“).
 4. Jei pareiškėjas naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais ir (arba) finansine nuoma (lizingu) projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai ir (arba) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui už garantijos suteikimą kredito įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos, skiriamos kompensuojant dalį kredito įstaigai ir (arba) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, suma bei intensyvumas vienam projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių.

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 1. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 18 mėnesių arba 24 mėnesių, kai projekte numatyta vykdyti naujų gamybinių statinių statybą arba esamų gamybinių statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 2. Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad visas projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti iki 60 mėnesių (iki 5 metų) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. birželio 30 d.
 3. Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą (kai iki paramos paraiškos pateikimo pagal teisės aktų nuostatas atliktos pirkimų procedūros, tiekėjų komercinių pasiūlymų pateikti nereikia). Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos) darbų kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos, atliekami Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyti veiksmai.
 4. Perkant prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia 58 000 Eur be PVM, ar perkant darbus – nesiekia 145 000 Eur be PVM (išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų nuostatas reikia atlikti pirkimų procedūrą) mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai, markė ir modelis bus įrašomi į sprendimą dėl paramos skyrimo.
 5. Jei prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.
 6. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

32.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

32.2. realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (pvz.: valdomą žemės plotą, gyvulių skaičių ir pan.) ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;

32.3. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 33 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų teisės aktuose;

32.4. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, bendrosios išlaidos nefinansuojamos;

32.5. faktiškai padarytos ir į paramos gavėjo apskaitą įtrauktos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;

32.6. finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, įsigyjamo turto dalis, už kurią nesumokėta iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, paramos lėšomis nefinansuojama;

32.7. jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja žemės ūkio technika ar transporto priemonės, nurodytos Taisyklių 33.1 ir 33.4 papunkčiuose, buvo įregistruotos juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota.

 1. Tinkamų išlaidų kategorijos:

33.1. nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai). Žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio produktų gamyboje (pvz., kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.);

33.2. nauji technologiniai įrengimai;

33.3. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;

33.4. naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos ir pertvara atskirtas be langų krovinių skyrius;

33.5. gamybinių statinių, įskaitant biosaugai (pvz.: tvoros, gardai ir pan.) užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema);

33.6. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje:

33.6.1. kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

33.6.2. vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

33.6.3. artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

33.6.4. biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kai vykdoma šių Taisyklių 9.3 papunktyje nurodyta veikla;

33.7. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu):

33.7.1. kai įveisiamas naujas vaismedžių sodas, ŽŪN, kuriose įveisiamas naujas sodas, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 15 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų ir valstybės nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais. Jei ŽŪN yra valdomos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais ŽŪN valdymo sutartys ne vėliau kaip paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamų ŽŪN valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujo sodo įveisimo galimybė;

33.7.2. kai įveisiamas naujas vaiskrūmių sodas, ŽŪN, kuriose įveisiamas naujas sodas, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų ir valstybės nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais. Jei ŽŪN yra valdomos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais ŽŪN valdymo sutartys ne vėliau kaip paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamų ŽŪN valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujo sodo įveisimo galimybė;

33.7.3. kai atkuriami esantys vaiskrūmių ir vaismedžių sodai, ŽŪN, kuriose yra sodas, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš privačių asmenų ir valstybės nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais. Jei ŽŪN yra valdomos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais ŽŪN valdymo sutartys ne vėliau kaip paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamų ŽŪN valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujo sodo įveisimo galimybė;

33.8. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

 1. Netinkamos finansuoti išlaidos:

34.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 33 punkte;

34.2. trumpalaikis turtas;

34.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai teisės aktu yra nustatyti įkainiai. Žemės ūkio paskirties gamybinių statinių (pastatų) statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto finansavimo atveju pareiškėjas arba paramos gavėjas turi teisę vadovautis nustatytais statinių įkainiais, kai teisės aktu yra nustatyti įkainiai, arba šias paslaugas pirkti pagal pirkimų procedūras;

34.4. išlaidos, susijusios su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;

34.5. žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimo išlaidos;

34.6. vienmečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos;

34.7. T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu;

34.8. N1G kategorijos transporto priemonės;

34.9. naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statybos išlaidos, išskyrus kai parama teikiama pagal Taisyklių 18.28 papunktyje nurodytu atveju;

34.10. išlaidos, susijusios su alkoholinių gėrimų gamyba;

34.11. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);

34.12. gyvūnų įsigijimo išlaidos;

34.13. išlaidos, susijusios su kalėdinių eglučių auginimu;

34.14. naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, buvo įsigyta, pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama;

34.15. išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai, markė ir modelis, skiriasi nuo nurodytų sprendime dėl paramos skyrimo, jei jos patirtos perkant prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal Taisyklių 30 punkto nuostatas.

 1. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

X SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.
 2. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.
 3. Paramos paraiškos Agentūrai teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį arba faksu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos.
 4. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Paramos paraiškų vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos. Į šį terminą įskaičiuojamas paramos paraiškų pirmumo eilei sudaryti Administravimo taisyklių 56 punkte nustatytas laikas, paklausimų siuntimo, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas.
 5. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 1. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Atrankos kriterijai:

42.1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (nustatoma pagal paramos paraiškoje pareiškėjo nurodytų gyvūnų ar augalų rūšių priskyrimą specializuotam sektoriui):

42.1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;

42.1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;

42.2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas. Paramos paraiškoje pareiškėjas turi pagrįsti visų projekto investicijų būtinumą prioritetinei veiklai vykdyti. Jei gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose įgyvendinamuose projektuose yra numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami) – suteikiama 20 balų;

42.3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (ūkio ekonominis dydis nustatomas, kaip nurodyta Taisyklių 18.15 papunktyje). Kai ūkio ekonominis dydis yra:

42.3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

42.3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

42.4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, bei atsižvelgiant į šias nuostatas:

42.4.1. atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;

42.4.2. kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 21.4.1 papunktyje nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM). Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo (pavyzdys: pareiškėjas vykdo augalininkystės veiklą. Pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 150 000 Eur, prašoma paramos suma – 45 000 Eur, prašomas paramos intensyvumas yra 30 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Pagal Taisyklių 21.1.2 papunktį augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės (pareiškėjas pagal pateikiamą pavyzdį nėra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas). Pagal Taisyklių 21.4.1 papunktį didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 50 000 Eur. Apskaičiuotas paramos intensyvumas: (50 000 Eur : 150 000 Eur) x 100 = 33 proc. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais: 33 proc. – 30 proc. = 3 proc. punktai. Pareiškėjo projektui suteikiami 3 atrankos balai);

42.5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (patikrina Agentūra pagal organizacijos įstatus) ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas) didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:

42.5.1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;

42.5.2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;

42.6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:

42.6.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų;

42.6.2. projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;

42.6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;

42.7. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti tik į gamybinių pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną žemės ūkio įrangą (pvz.: gyvulininkystės sektoriuje – melžimo aparatai, pašarų dalytuvai, gyvulių girdymo įranga ir pan.; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – plovimo įranga, rūšiavimo įranga, sandėliavimo konteineriai ar kita tara ir pan. Prie žemės ūkio įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, krautuvų, keltuvų, transporto priemonių, grūdų transporterių įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai veiklai gamybiniame pastate vykdyti) – suteikiami 5 balai;

42.8. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

42.8.1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo (jaunasis ūkininkas laikomas investuojančiu penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, kai ne vėliau kaip prieš 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo, kaip ūkininko ūkio ir valdos valdytojas, pirmą kartą pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti (pirmoji paraiška tiesioginėms išmokoms gauti turi būti pateikta ne anksčiau kaip 2013 metais) ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdė deklaravimą);

42.8.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis);

42.8.3. pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šiose vietovėse. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą).

 1. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 2. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas ir atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Papildomas paramos paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant pareiškėjus tokia eilės tvarka:

44.1. pagal pareiškėjus, kurie yra negavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;

44.2. pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 1. Pagal priemonės veiklos sritį galimi paramos paraiškų tvirtinimo būdai:

45.1. kai projekto vertė iki 100 000 Eur (įskaitytinai) be PVM, sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo įforminamas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos;

45.2. kai projekto vertė viršija 100 000 Eur be PVM, Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, teikia jas svarstyti Agentūros sudarytam Projektų atrankos komitetui (toliau – PAK), į kurio sudėtį įtraukiamas ir Ministerijos atstovas(-ai). Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo įforminamas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

 1. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Agentūrai priėmus sprendimą suteikti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 1. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos paraiškoje, pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Jei projekte numatytos statybos, jos turi būti vykdomos vienu etapu be tarpinių mokėjimų, tačiau jei technologiškai statybas galima išskirti į kelis etapus, gali būti pateikiami keli mokėjimo prašymai. Jei numatyta kelių atskirų statinių statyba, ji gali būti vykdoma etapais, ir mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus kiekvieną statybų etapą. Statybos ir (arba) rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu.
 2. Mokėjimo prašymai kartu su reikiamais priedais turi būti pateikti paramos paraiškoje numatytais terminais tik per ŽŪMIS Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 3. Paramos gavėjas mokėjimo prašymą ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti mokėjimo prašymai ir jų priedai nepriimami.
 4. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą arba paskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių, jis iki atitinkamo mokėjimo prašymo termino pabaigos turi Agentūrai raštu pateikti argumentuotą prašymą dėl mokėjimo prašymo termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių.
 5. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, jis užregistruojamas, tačiau yra taikomos sankcijos. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika).
 6. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami Administravimo taisyklėse nustatytu terminu.
 7. Mokėjimo prašymai vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 8. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.
 9. Šiai priemonės veiklos sričiai taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.
 10. Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir paramos paraiškoje nustatytu periodiškumu Agentūrai teikia mokėjimo prašymus Taisyklių 49 punkte nustatytu būdu, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.
 11. Paramos gavėjas gali pateikti:

58.1. iki 4 mokėjimo prašymų;

58.2. iki 6 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus;

58.3. iki 10 mokėjimo prašymų, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 60 mėnesių ir pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte visas numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu.

 1. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas, ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
 2. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 1. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.
 2. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje.
 3. Pagal priemonės veiklos sritį vienkartinis dalies paramos susigrąžinimas taikomas ir tuo atveju, kai projekto kontrolės laikotarpiu bus nustatyta, kad kolektyvinių investicijų pagrindu įgytu turtu naudojasi ne tik pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai. Sankcijos dydis sudaro 20 proc. nuo išmokėtos paramos sumos.
 4. Pagal priemonės veiklos sritį visos paramos susigrąžinimas taip pat taikomas ir tais atvejais:

64.1. kai nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nustatoma, kad paramos gavėjo paraiškoje nurodytas ūkio ekonominis dydis, išreiškiamas produkcijos standartine verte, yra ne didesnis kaip 8 000 Eur (netaikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);

64.2. kai paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos. Tokiu atveju paramos gavėjas netenka teisės dalyvauti veikloje pagal priemonę ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir kitus kalendorinius metus.

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

___________________

Daugiau informacijos apie ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas

galite sužinoti susisiekę su mumis el. paštu: info@ivsprendimai.lt